Biegły sądowy / Sprawdź, czy się sprawdzisz!

Kim jest biegły sądowy?

Biegły sądowy jest osobą powoływaną przez sąd, aby prawidłowo wymierzyć sprawiedliwość. Jego opinia jest niezbędna w danej kwestii, gdyż musi posiadać jak najwyższe kwalifikacje, a jego wiedza w danej dziedzinie jest niekwestionowana. Ważne jest też, aby biegli sądowi cieszyli się zaufaniem wśród innych ludzi, byli bezstronni i sumienni.

Dowodem w postępowaniu przed sądem lub innym organem wymiaru sprawiedliwości lub władzami jest opinia biegłego sądowego, czyli odpowiednio sporządzona ekspertyza, którą zleca sąd lub inny organ w sprawie karnej. Podmioty mogące wykonywać takie czynności to przede wszystkim osoby fizyczne, a także różne instytucje naukowe i specjalistyczne. Wszystkie czynności i zasady ich wykonywania określa ustawa o biegłych sądowych. Przez prezesów sądów apelacyjnych prowadzona jest lista biegłych sądowych – wpisany na listę może być biegły zamieszkujący teren danego okręgu sądu apelacyjnego. Gdy taka osoba zostanie powołana musi złożyć wobec prezesa przyrzeczenie określone ustawą: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”. Później składa podpis pod jego rotą. Na listę biegłych sądowych dana osoba wpisywana jest na 5 lat.

Zdolności prawne to podstawa

Wykonywanie czynności biegłego sądowego może należeć do osoby fizycznej lub instytucji naukowej i specjalistycznej. W pierwszym przypadku osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzystać z pełni praw publicznych. Ważne jest, aby miała ukończone 25 lat – chyba, że jest to kandydat na tłumacza języka migowego – tutaj wystarczy 21 lat. Taka osoba musi wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym, a także poświadczyć, że będzie należycie wykonywać swoje obowiązki.

Przepisy prawa w małym palcu

Biegły sądowy powinien doskonale znać przepisy prawa i pracę w swojej dziedzinie oraz umieć podejmować trudne decyzje. Ponadto ważne jest, aby była to osoba sumienna i odpowiedzialna. Przede wszystkim jednak musi być uczciwa – w końcu jej praca będzie brana pod uwagę w sądzie. Opinie biegłych sądowych są bardzo ważne, dlatego należy je odpowiednio wykonać – tak, aby nie było wątpliwości co do jej rzetelności i prawidłowych wyników.

Jak zostać biegłym?

Dla poszukujących tego typu pracy ważne jest jak zostać biegłym sądowym. Najpierw jednak trzeba spełnić określone warunki. Osoba chcąca zostać biegłym musi korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także ukończyć 25 rok życia. Co najważniejsze – musi posiadać umiejętności i wiedzę teoretyczną z zakresu danej dziedziny, w której ma opiniować, a także wyrazić zgodę na ustanowienie tej osoby biegłym. Prezes sądu okręgowego decyduje też, czy przyszły biegły dostatecznie wykazał, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności specjalne poprzez dokumenty i inne dowody. W przypadku osób tłumaczących z i na język migowy jest dopuszczalne, że osoba może mieć ukończone 21 lat oraz musi posiadać „certyfikat drugi – „T2” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Czytaj cały artykuł

Ile zarabia biegły sądowy?

Biegły sądowy zarobki swoje ma uzależnione od bazowej kwoty wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w państwie. W 2016 roku kwota ta wynosi około 1770 zł. Biegły otrzymuje od 1,28% do 1,81% tej kwoty w zależności od badanego problemu i warunków przy jej tworzeniu. Wynagrodzenie biegłego sądowego różni się jeszcze w zależności od tytułu i stopnia naukowego. Za tytuł naukowy profesora, bądź posiadanie tytułu profesora w zakresie sztuki wynagrodzenie wynosi 3,93% bazowej kwoty. Stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź posiadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki to 3,08%, a najmniej, bo tylko 2,55% posiada osoba ze stopniem naukowym doktora lub stopniem doktora w zakresie sztuki. Takie stawki mogą być podwyższone do 50% w przypadku złożonych problemów przy sporządzaniu opinii. Jeżeli chodzi o tłumaczenie z i na dany środek komunikowania to wynagrodzenie biegłych sądowych jest dużo niższe. Tłumaczenie z języka migowego lub innych środków komunikowania to zaledwie 1,69%, a na język migowy lub inne środki komunikowania 2,21%.

Obiektywizm i bezstronność

Wiedza i doświadczenie to podstawowe atrybuty biegłego sądowego. Ponad to musi wykazywać się określonymi cechami – trafnością oceny sytuacji i obiektywnością. W przypadku odpowiedniej i specjalistycznej aparatury i przedmiotów to każdy biegły posiada swoje własne w zależności od tego w jakiej dziedzinie się porusza – inne dla lekarza, rzeczoznawcy majątkowego lub prawnika.

Specjalizacje biegłych sądowych

Istnieje wiele specjalności biegłych sądowych. W zależności od swojej dziedziny głównej każdy zawód może być wzięty pod uwagę – może to być np. biegły z zakresu medycyny sądowej. Przede wszystkim możemy te specjalności podzielić na podstawowe kategorie – z zakresu techniki, kryminalistyki, rolnictwa, ochrony środowiska, drzewnictwa, nauk ekonomicznych, nauk społecznych, medycyny, nieruchomości i ruchomości, sztuki i inne. Jeżeli chodzi o technikę to w jej zakres wchodzi m.in. budownictwo, ciepłownictwo i chłodnictwo, elektronika, elektrotechnika i elektryka, a także gazownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka paliwami, informatyka, instalacje, instrumenty muzyczne oraz materiałoznawstwo, motoryzacja i mechanika pojazdów i urządzeń i wiele innych. W przypadku kryminalistyki mamy do czynienia z analizą kryminalną, badaniami audiowizualnymi, biologii klasycznej, badaniami genetycznymi i daktyloskopijnymi oraz badaniami dokumentów. W rolnictwie możemy wyróżnić chmielarstwo, drobiarstwo, gospodarkę żywieniową, przemysł rolno-spożywczy i inne. Ochrona środowiska to przede wszystkim geotechnika i geologia inżynierska oraz gospodarka wodna i projektowanie wraz z kształtowaniem terenów zielonych. Drzewnictwo dotyczy palet EUR, produkcji drzewnej, szacowania wartości drzew i drewna oraz stolarstwa, meblarstwa, wyceny wyposażenia lokali i towaroznawstwo. Nauki ekonomiczne są dziedziną, w której ważne są audyty, bankowość, księgowość i rachunkowość, a także zamówienia publiczne i zarządzanie projektami unijnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacja zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. W przypadku nauk społecznych możemy mówić o historii i problematyce lustracji, psychologii i pedagogice. Medycyna natomiast zajmuje się wszelkimi działami tj. alergologia, choroby zakaźne, dermatologia, ginekologia itd. W przypadku nieruchomości i ruchomości możemy wyróżnić zakres pracy biegłych sądowych dotyczący szacunku i zarządzania nieruchomościami oraz szacunkiem przedsiębiorstw, ruchomości i składników majątkowych przedsiębiorstw. Dziedzina sztuki posiada w swoim zakresie prace związane z historią sztuki oraz ochroną, konserwacją i restauracją dzieł sztuki. Ponad to poza głównymi dziedzinami mogą być powoływani biegli sądowi w innych zakresach – bibliotekoznawstwa, językoznawstwa, kominiarstwa, kynologii, kuśnierstwa, numizmatyki, obuwnictwa oraz ochrony osób i mienia, ochrony własności przemysłowej i towaroznawstwa, a także wszelkich innych dziedzin niezbędnych do sprawiedliwego i pełnego przeanalizowania opinii i dowodów w sprawie sądowej.

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!