Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podawanych przez nich w trakcie korzystania z Serwisu jest Krzysztof Zgorzelski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………. z siedzibą w …………….. i zwany dalej Firmą.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

3. Firma oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu danych Użytkowników oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia kont Użytkowników i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony prywatności Użytkowników, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

4. Akceptacja Regulaminu w toku rejestracji, podawanie danych w trakcie korzystania z Serwisu, wypełnienie formularza Zamówienia lub przesłanie Zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Serwis, za zasadach określonych w Regulaminie. Firma zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.

5. Do korzystania z usług świadczonych przez Serwis niezbędne jest podanie danych wskazanych w pkt. …… Regulaminu oraz danych niezbędnych do dokonania płatności.

6. Firma przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numery telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

7. Firma przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w celach marketingowych, w szczególności zaś do:

a. zawarcia i wykonywania umów sprzedaży i dostawy towarów oraz obsługi reklamacji;
b. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Użytkowników;
c. obsługi procesu rejestracji na stronie Serwisu, świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz kontrolowania stanu złożonych zamówień;
d. marketingu usług świadczonych przez Serwis oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
e. otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu zamówień;
f. przesyłania przez Firmę za zgodą Użytkownika, na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu (Newsletter), z otrzymywania którego Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili;
g. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i ewentualnego dochodzenia roszczeń;
h. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Serwisu.

8. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w Regulaminie. Dane Użytkowników, którzy korzystają w Serwisie ze sposobu płatności kartą kredytową lub inną formą płatności online w zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w Regulaminie, ich dane osobowe będą przekazywane TPay lub PayPal. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, którego takie dane osobowe dotyczą.

Prawo do wglądu, edycji i usuwania swoich danych osobowych

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt. 3-4 jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta indywidualnego Użytkownika. Zgłoszenie żądania oraz usunięcie konta nie powodują utraty przez Firmę prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań Stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczania zawartych umów.

Pliki Cookies

10. Firma wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników. Umożliwiają one:

a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wypełniać formularza logowania
b. przeprowadzenie procesu zamówienia (informacje o zamawianych produktach przechowywane są w tak zwanej sesji)
c. umożliwienia korzystania Użytkownikowi z Testów Matematycznych
d. dostosowanie zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz innych osób z niego korzystających
e. tworzenie statystyk przedstawiający sposób korzystania z Serwisu

11. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki, to jest może na przykład ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików Cookies przez Serwis Użytkownik jest zobowiązany do ustawienia przeglądarki, która zablokuje ich zapisywanie. Ograniczenie lub wyłącznie możliwości zapisywania może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

12. Dokładne informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisywania i usuwania plików Cookies dostępne są każdej przeglądarce internetowej, a także na oficjalnych stronach internetowych im poświęconych:

a. Chrome
b. Firefox
c. Internet Explorer
d. Opera
e. Safari

Postanowienia końcowe

13. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przez Firmę oraz podmioty współpracujące z nim treści publikowanych przez Użytkowników Serwisu, w tym opinii oraz komentarzy w celach promocyjnych i marketingowych, z wyłączeniem danych osobowych Użytkowników Serwisu.

14. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Firma może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

15. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Firma namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!